Δημιούργησε σχέσεις εμπιστοσύνης

Ομαδικές Ασφαλίσεις

Ένα ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης εργαζομένων αντικατοπτρίζει την εικόνα μιας επιχείρησης ανεξαρτήτως μεγέθους.
Οι ομαδικές ασφαλίσεις είναι προγράμματα που αποτελούν πρόσθετες παροχές της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ως απώτερο στόχο έχουν την προστασία τόσο των ασφαλισμένων όσο και της οικογένειας τους για κινδύνους που έχουν σχέση με την ζωή και την υγεία ή θέματα που αφορούν την αποταμίευση και τη σύνταξη.

Απευθύνονται  σε κάθε είδος επιχείρησης που απασχολεί περισσότερα  από 10 άτομα αλλά και σε οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία ,ενώσεις,  κ.λπ. που θέλουν να ασφαλίσουν τα μέλη ή το προσωπικό  τους.