Προνόησε για κάθε πράξη ή παράλειψη

Ασφάλεια Γενικής Αστικής Ευθύνης

Η ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης προστατεύει κάθε μικρομεσαία επιχείρηση και περιλαμβάνει καλύψεις που θα προκληθούν σε τρίτους είτε αφορούν σωματικές βλάβες είτε υλικές ζημιές καθώς και οικονομικές απώλειες με υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου από την εξολοκλήρου λειτουργία της επιχείρησης.

Η συγκεκριμένη ασφάλιση απαλλάσσει τον επιχειρηματία από το άγχος της ‘’αμέλειας’’ και αποζημιώνει τον παθόντα πλήρως.